Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave konzultantskih usluga kod provedbe implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka

Na temelju Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave Koprivničko-križevačke županije upućuje se

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU NABAVE
KONZULTANTSKIH USLUGA KOD PROVEDBE IMPLEMENTACIJE
OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA

PODACI O NARUČITELJU:

NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Vedrana Podnar, dipl. oec., univ.spec.oec., tel. 048/658-224, e-mail: vedrana.podnar@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:

Konzultantske usluge kod provedbe implementacije Opće uredbe o zaštiti podataka, prema Tehničkoj specifikaciji.

Cijeli poziv i dokumentaciju pogledajte u privitku.