Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave usluge izrade prometnog elaborata za biciklističke rute Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 11. Pravilnika o načinu provođenja postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 10/17.) upućuje se

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU NABAVE USLUGE IZRADE PROMETNOG ELABORATA
ZA BICIKLISTIČKE RUTE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

PODACI O NARUČITELJU:
NAZIV NARUČITELJA: Koprivničko-križevačka županija
SJEDIŠTE NARUČITELJA: Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
OIB: 06872053793
TELEFON: 048/658-111
TELEFAKS: 048/622-584
INTERNETSKA ADRESA: www.kckzz.hr
ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE: zupan@kckzz.hr

OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Jasna Sabolić, tel.:048/658-235, e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr

OPIS PREDMETA NABAVE:
Predmet nabave je usluga izrade prometnog elaborata za biciklističke rute Koprivničko-križevačke županije.
Detaljna tehnička specifikacija se nalazi u prilogu ove Dokumentacije o nabavi (Tehničke specifikacije).

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA:406-01/18-03/9
URBROJ:2137/1-04/07-18-3
Koprivnica, 1. lipnja 2018.

PROČELNIK:
Darko Masnec, dipl.oec., v.r.