Raspisan Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu

Koprivničko-križevačka županija poziva udruge da se prijave na Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2018. godinu

Osnovni cilj je osnaživanje sektora civilnog društva za provođenje projekata i programa koji su od osobitog interesa za opće dobro, a specifični ciljevi odnose se na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje projekata/programa koji doprinose kvaliteti života stanovnika Koprivničko-križevačke županije i potporu inovativnim projektima/programima koji aktivno doprinose rješavanju problema u lokalnoj zajednici.

Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji se projektom ili programom žele postići:

 • unapređenje zdravlja i prevencija;
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata;
 • zaštita i promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju,
  zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba;
 • jednakost i ravnopravnost te mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije;
 • zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu;
 • prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti;
 • razvoj demokratske političke kulture;
 • zaštita i promicanja prava manjinskih društvenih skupina;
 • promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti;
 • razvoj i promicanje znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 650.000 kuna, najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 85.000 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 40 dana, a završava 31. ožujka 2018. godine.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri projekta u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 31. 12. 2018., a ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni OVDJE.

Nakon donošenja Zaključka o programima/projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Županija će na internetskim stranicama javno objaviti rezultate natječaja, a radi dodatno informiranja, za prijavitelje će biti organizirane i radionice.

Služba ureda župana