Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu prenamjene poljoprivredne površine livade u oranicu u k.o. Suha Katalena

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Belec Matej (OIB:01531469755) u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na ID ARKOD parceli 2772259 i 1275156 na k.č.br. 925/3 i 926, k.o. Suha Katalena, nositelja zahvata OPG Belec Matej, Đurđevačka 6, Prugovac, Kloštar Podravski, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode