Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu uređenja Poučno-edukativne pješačke staze „Z onkraj Drave”

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Općine Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Uspostava i uređenje Poučno-edukativne pješačke staze „Z onkraj Drave” na k.č.br. 4528, 5076, 5171, 5242, 5130, 5239 i 5226, sve u k.o. Podravske Sesvete, nositelja zahvata Općina Podravske Sesvete, Ivana Mažuranića 1, Podravske Sesvete, prihvatljiv je za ekološku mrežu ukoliko se provodi u razdoblju izvan razdoblja gnježđenja šumskih vrsta ptica i brige za mlade te ga je potrebno provoditi u razdoblju od 15. kolovoza. – 15.ožujka.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode