Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu – Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ k.o. Đurđevac II., Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

R J E Š E N J E

Planirani zahvat „Izgradnja šumske ceste „Đurđevačke nizinske šume odjel 61“ na k.č.br.7476/1, 7476/11 i 7476/12, k.o. Đurđevac II., nositelja zahvata Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Koprivnica, I. Meštrovića 28, Koprivnica, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Rješenje možete vidjeti OVDJE.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode