Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13. i 85/15., dalje u tekstu: Zakon) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba, dok je Koprivničko – križevačka županija tijelo javne vlasti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pristup informacijama u Koprivničko – križevačkoj županiji omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija, na lako pretraživ način, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u službenom glasilu – «Službenom glasniku Koprivničko – križevačke županije», te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – Službenica za informiranje Koprivničko – križevačke županije je

Melita Ivančić, mag.pol. – pročelnica Službe ureda župana
Sjedište: Antuna Nemčića 5/I, 48000 Koprivnica, I kat, soba 22
Tel: 048 658-120
e-mail: melita.ivancic@kckzz.hr

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće za 2017. godinu

Izvješće za 2016. godinu

Izvješće za 2016. godinu (csv format)

Izvješće za 2015. godinu

 Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Koprivničko-križevačke županije (Službeni glasnik 6/07)

Katalog informacija Koprivničko-križevačke županije

Zahtjev za pristup informaciji – obrazac

Visina naknade za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Opći akti i odluke

Katalog akata Koprivničko-križevačke županije

Akti župana

Akti županijske skupštine

Statut Koprivničko-križevačke županije

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Koprivničko-križevačke županije

Poslovnik Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije

Godišnji planovi, programi, strategije, upute, izvješća

Županijska razvojna strategija

Prostorni plan Koprivničko-križevačke županije

Plan gospodarenja otpadom

Plan navodnjavanja Koprivničko-križevačke županije

Proračun i izvršenje proračuna

Proračun, izmjene i dopune Proračuna, izvršenje, obrazloženje…

Informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

Objava podataka o sponzorstvima i donacijama trgovačkog društva Geopodravina d.o.o.

Informacije o ustrojstvu s podacima za kontakt

Kontakti

Upravni odjel

Zapisnici i zaključci sa službenih sjednica tijela javne vlasti

Informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora

Postupci javne nabave

Plan nabave

Registri sklopljenih ugovora

Registar ugovora o nabavi “bagatelne” vrijednost

Registar ugovora o javnoj nabavi

Popisi preostalih sklopljenih ugovora

Obavijesti o raspisanim natječajima te natječajna dokumentacija

Javni pozivi i natječaji

 Natječaji za prijam u službu

Ostale informacije

Najčešće postavljena pitanja

Registri i baze podataka

http://kckzz.hr/category/novosti/