Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Pročelnica: Ana Mušlek, dipl. oec.
Sjedište: Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (I kat, dvorišni dio, soba 36)
Tel: 048 658-260
Fax: 048 621-058
e-mail: ana.muslek@kckzz.hr

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine obavlja poslove iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, nacionalnih manjina i udruga građana iz ovih područja.

Poslovi ovog upravnog odjela posebno se odnose na:

 • pripremanje stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, nacionalnih manjina i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
 • izradu programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, znanosti i sporta,
 • praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana,
 • sudjelovanje u programima investicijskog i tekućeg održavanja te kapitalne   izgradnje osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Županija,
 • organiziranje prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije,
 • predlaganje mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata,
 • organiziranje kulturnih i sportskih manifestacija od posebnog interesa za Županiju,
 • provođenje mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja te podizanja obrazovne razine stanovništva,
 • koordiniranje rada s javnim ustanovama i udrugama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i sporta,
 • koordinira poslove oko financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina na području Županije,
 • suradnju sa vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
 • provođenje nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina,
 • praćenje zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija,
 • obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkog doma, te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija,
 • obavljanje pripremnih poslova vezanih uz osnivanje dječjeg vrtića i ustanove za obrazovanje odraslih,
 • predlaganje županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija,
 • nadziranje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.