Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – bioplinsko postrojenje BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Sveti Petar Orehnovec, k.o. Gregurovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Orehovec, Sveti Petar Orehovec 135, OIB:69972253924 objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 d.o.o., Orehovec, Sveti Petar Orehovec 135, (u nastavku: stranka) za lokaciju za koju se podnosi zahtjev za ishođenjem dozvole za gospodarenje otpadom – bioplinsko postrojenje na k.č.br. 158/3, k.o. Gregurovec, u mjestu Orehovec, ulica Sv. Petar Orehovec 135.

Cijeli poziv možete vidjeti ovdje.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.