Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica na lokaciji skladišta Mosna 15, Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica,  Mosna ulica 15, OIB:41412434130 objavljuje

P O Z I V

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva) na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 2. trgovačkog društva GKP KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica.

Informacija o postupku

Trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji skladišta u Mosnoj 15, Koprivnica, na k.č.br. 2590/1, k.o. Koprivnica i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.kckzz.hr), Javni pozivi i natječaji, Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 14. kolovoza (utorak) 2018. godine u 9,00 sati na lokaciji gospodarenja otpadom, Mosna 15, Koprivnica, lokacija trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Koprivnica.

Stranke u postupku:

  1. KOMUNALAC o.o., Mosna 15, 48 000 Koprivnica
  2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Zagrebu, Mesnička 49, 10 000 Zagreb,
  3. Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom i poštom u pisanom obliku, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, pozivom na gornju klasu, na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode,
Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti u roku od osam dana od dana uvida određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu. Za sve informacije o  uvidu moguće  se obratiti na e-adresu: ana.list@kckzz.hr ili kontakt tel. 048 658 126.

VODITELJICA POSTUPKA:
Ana Kranjčev prof., univ. spec.oecoing., v.r.