Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izravanje izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom – PIŠKORNICA – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO – KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-02/17-01/2
URBROJ: 2137/1-05/17-17-4
Koprivnica, 27. veljače 2017.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12.

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, Koprivnica

Informacija o postupku

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12 podnijelo je zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji građevine za gospodarenje otpadom – Odlagalište neopasnog otpada „Piškornica“, k.č.br. 3082/60, 3082/62, 3037/1, 3037/2, 3037/3, sve k.o. Koprivnički Ivanec i uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za postupke sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog otpada.

Naznaka mrežne stranice objave Elaborata

Elaborat gospodarenja otpadom objavljen je na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije, (www.kckzz.hr/) /Javni pozivi i natječaji/Poziv – uvid u Elaborat gospodarenja otpadom.

Vrijeme i mjesto uvida

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom obaviti će se dana 9. ožujka 2017. u 9,00 sati u prostorijama Općine Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec.

Stranke u postupku:

  1. Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec,
  2. Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec,
  3. Općina Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, 48 314 Koprivnički Ivanec.

Rok i način izjašnjenja:

Stranke u postupku mogu dostaviti izjašnjenje na Elaborat gospodarenja otpadom, osim na dan uvida i poštom u pisanom obliku, uvidom u digitalni oblik Elaborata na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, na obrascu za primjedbe priloženom uz Elaborat s krajnjim rokom do 17. ožujka 2017. godine, pozivom na gornju klasu, na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,
Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Nemčićeva 5/I, 48 000 Koprivnica.

Ako se pozivu za uvid (poštom ili dolaskom na mjesto uvida) stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid se može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u ovom pozivu. Stranka je u tom slučaju dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se ne može odazvati pozivu.

Ako se stranka ne izjasni o Elaboratu u danim rokovima, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida, sukladno čl. 92., stavku 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.