Zaključak o poništenju Javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 8. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije“ („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“, broj 8/14.) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na 5. sjednici održanoj 4. prosinca 2017. donijela je

ZAKLJUČAK
o poništenju Javnog poziva
za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova
Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije

I.

Poništava se Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije KLASA:021-06/17-03/3 i URBROJ: 2137/1-02/03-17-1 od 26. rujna 2017. koji je objavljen 5. listopada 2017. godine na web stranici Koprivničko-križevačke županije i u  „Glasu Podravine i Prigorja“  broj 37. od 6. listopada 2017. godine.

II.

Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije raspisat će novi Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije, sukladno odredbama Zakona o savjetima mladih.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Koprivničko-križevačke županije“  kao i  na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/17-03/3
URBROJ: 2137/1-02/03-17-8
Koprivnica, 4. prosinca 2017.

PREDSJEDNIK:
Željko Pintar, v.r.