Zaključak o rasporedu sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke Županije za 2018. godinu

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst),  članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) Župan Koprivničko-križevačke županije 11. lipnja 2018. donio je

Z A K L J U Č A K
o rasporedu sredstava Proračuna
Koprivničko-križevačke Županije za 2018. godinu

I.

Raspoređuju se sredstva Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. Godinu Razdjel 002 Služba ureda župana Glava 00203 Međunarodna suradnja – A100076 EU članstva i projekti SAA u iznosu od 109.000,00 kuna (slovima: stotinudevettisuća kuna) i to kako slijedi:

1. Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice“  

„Novi izazovi za roditelje djece s invaliditetom“

 

 

5.000,00
2. Udruga hlebinskih slikara i kipara naive “Umjetnička kolonija Alpe Adria Srce naive 2018.“  15.000,00
3. Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije Folklorni festival „Iz bakine škrinje“ 15.000,00
4. Folklorni ansambl Koprivnica  

Susreti dječjih folklornih grupa „U bakinom krilu“

5.500,00
5. Udruga osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice „Razglednica Podravine“ 5.000,00
6. Umjetnička organizacija Artikulacije „Alpe Adria festival mladih pisaca“ 13.000,00
7. Klaster pčelara „Podravina“ „Poboljšanje ekonomskih aktivnosti u pčelarstvu“ 5.000,00
8. Povijesno društvo Koprivnica Znanstvena konferencija „Povijest okoliša rijeke Drave“ 16.000,00
9. Klaster vinara Podravine i Prigorja Međunarodna izložba vina „Zlatna vina Alpe Adria 2018.“ 19.500,00
10. LAG „Podravina“ AAA LEADER „Žene u ruralnom području“ 10.000,00

II.

Udruge iz točke I. ovog Zaključka u roku 30 dana od dana  donošenja ovog Zaključka potpisat će ugovor o financiranju programa/projekata za koje su im odobrena sredstva.

Ž U P A N
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:910-01/18-02/3
URBROJ:2137/1-01/05-18-6
Koprivnica, 11. lipanj 2018.

Ž U P A N
Darko Koren, ing.građ.,v.r.