Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.12.2018.

Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom – Komunalno poduzeće d.o.o., Križevci

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci.

Javni pozivi i natječaji / 26.11.2018.

Rješenje Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata izgradnje informativno-edukacijske sjenice za potrebe riječne škole i uređenja pješačke poučne staze u k.o. Legrad, na području Općine Legrad

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, a povodom zahtjeva nositelja zahvata Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi Rješenje…

Javni pozivi i natječaji / 23.11.2018.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Drnje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi Rješenje

Javni pozivi i natječaji / 20.11.2018.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi Rješenje

Javni pozivi i natječaji / 19.11.2018.

Rješenje OPUO postupka za zahvat izgradnje obaloutvrde na desnoj obali rijeke Drave – Brodić, rkm 183, k.o. Ferdinandovac, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva nositelja zahvata HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi Rješenje

Javni pozivi i natječaji / 07.11.2018.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Kalinovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 48. stavak 5. vezano uz članak 46. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13 i 15/18, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi R J E Š E N J E

Javni pozivi i natječaji / 07.11.2018.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Križevce

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi R J E Š E N J E

Javni pozivi i natječaji / 31.10.2018.

Rješenje Prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Sokolovac

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, povodom zahtjeva Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi Rješenje…