Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000038
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0006
Đurđevac, 03.08.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Suha Katalena,

na katastarskim česticama čkbr. 1924/8, 487/4, 1922/3, 1924/10, 1965/3, 394/4, 394/3, 1965/60, 1965/61, 1960, 1924/1, 512/1, 512/4, 513/2, 627/1, 1965/23, 629/3, 1925, 1916/3, 697, 1917, 1924/11, 752/4, 751/1, 1965/45, 873/4, 1959/2, 1958, 499/9, 499/1, 500, 507/1,1951/1 k.o. Suha Katalena, u Suhoj Kataleni.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.