Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U PREDJELU STARA GORA, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000001
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0007
Đurđevac, 26.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA VIRJE , HR-48326 Virje, Đure Sudete 10
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – PRODUŽETAK VODOVODNE MREŽE U PREDJELU STARA GORA, 2. skupine,

na katastarskim česticama 10349, 5832/3, 5832/2, 5832/1, 5831/3, 5831/4, 5831/1, 5752, 5753, 5828, 5829/2, 5827/3, 5826/3, 5842/2, 5843/4, 5826/4, 5826/2, 5826/1, 5850/3, 5850/4, 5850/1, 5851, 10354, 5818, 5817, 5816, 5815 k.o. Virje Virje, predio Sara gora.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2018. godine od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Elizabeta Čmrlec, ing.arh.