Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 4057, 3955/1, 1034/6, 1034/5, 1034/4, 1034/2, 144, 940/5, 940/4, 940/11, 940/1, 1034/1 k.o. Hlebine, naselje Hlebine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0005
Koprivnica, 23.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Hlebine , HR-48323 Hlebine, Trg Ivana Generalića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 4057, 3955/1, 1034/6, 1034/5, 1034/4, 1034/2, 144, 940/5, 940/4, 940/11, 940/1, 1034/1 k.o. Hlebine, naselje Hlebine,.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.02.2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Općina Hlebine, Trg I. Generalića 1, Hlebine.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.