Poziv na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – EKO LOPARIĆ d.o.o. Đelekovec, revizija dozvole za kompostanu

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku revizije dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, 48316 Đelekovec, OIB:73020034506 objavljuje

P O Z I V

kojim se pozivaju stranke u postupku revizije dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnici nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom trgovačkog društva EKO LOPARIĆ d.o.o., Imbriovec 21, Đelekovec.

Cijeli poziv možete vidjeti OVDJE.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.