14.11.2023.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat - Povećanje nazivnog kapaciteta betonare na 150 m3/h na k.č.br. 2264/6, k.o. Peteranec