18.01.2024.

RJEŠENJE postupka OPUO za zahvat - Povećanje nazivnog kapaciteta betonare na 150 m3/h na k.č.br. 2264/6, k.o. Peteranec, nositelj zahvata Alstem d.o.o., Bjelovar

Read 695 times