Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000040
URBROJ: 2137/1-05/105-18-0014
Đurđevac, 11.05.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupan po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21:

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – IZGRADNJA DIJELOVA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA “ĐURĐEVAC” U SVRHU OPTIMALIZACIJE TLAKOVA U SUSTAVU – izgradnja zamjenskih cjevovoda dijela vodoopskrbne mreže grada Đurđevca i izgradnja spojnog cjevovoda vodosprema Čepelovac – vodosprema Budrovac, 2. skupine,

Cijelu građevinsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif., v.r.