Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 24.04.2018.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suha Katalna, Grad Đurđevac, nositelja zahvata Komunalije d.o.o., Đurđevac

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 najkasnije do 18. svibnja 2018. godine. Sve detalje možete naći u Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.03.2018.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – građevina za intenzivni uzgoj svinja na k.č.br.4256, k.o. Virje, Općina Virje nositelja zahvata FILAGRO d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZGRADNJA NASIPA SELNICA – DUBOVICA na području Koprivničko-križevačke (Općina Legrad) i Varaždinske županije, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nasipa Selnica – Dubovica.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.02.2018.

Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica

Javne rasprave - okoliš i priroda / 06.12.2017.

Informacija o javnom uvidu u Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec

Postupak izmjene Rješenja o okolišnoj dozvoli vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na čijim službenim Internet stranicama će s datumom od 8. prosinca 2018., kako je navedeno u Odluci s informacijom iz privitka, biti dostupan Nacrt rješenja o izmjeni rješenja o okolišnoj dozvoli odlagališta otpada Piškornica na slijedećoj pozveznici:

Javne rasprave - okoliš i priroda / 13.10.2017.

Obavijest o javnoj raspravi Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na budućem eksploatacijskom polju „Tori“, Općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija, nositelja zahvata GRADKO d.o.o. možete pročitati u privitku

Javne rasprave - okoliš i priroda / 10.10.2017.

Informacija o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo je Informaciju o zahtjevu operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište Piškornica, operatera Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 05.10.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – zahvat izgradnje pogona za preradu voćnih sokova i voćnih namaza kapaciteta 5t/dan, na k.č.br. 986, k.o. Kloštar Podravski

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.