Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava


Tihomir Kvakarić

Pročelnik

Antuna Nemčića 5, prizemlje, soba 4

Koprivnica 48000

+ 385 48 658 190

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja poslove iz područja opće uprave i ostvarivanja imovinskih prava.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osobna stanja građana – promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
 • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja,
 • postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina,
 • donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika,
 • postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza
 • obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava djeluju matični uredi temeljem posebnog propisa kojim se uređuju područja matičnih ureda, i to:

 1. Matični ured Koprivnica,
 2. Matični ured Đurđevac,
 3. Matični ured Križevci,
 4. Matični ured Drnje,
 5. Matični ured Virje,
 6. Matični ured Kloštar Podravski,
 7. Matični ured Sveti Petar Orehovec
 8. Matični ured Sveti Ivan Žabno.