Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava


Tihomir Kvakarić

Pročelnik

Antuna Nemčića 5, prizemlje, soba 4

Koprivnica 48000

+ 385 48 658 190

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja poslove iz područja opće uprave i ostvarivanja imovinskih prava.

Upravni odjel za opću upravu i imovinska prava obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • osobna stanja građana – promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
 • poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
 • poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja,
 • postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina,
 • donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 • provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja,
 • rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika,
 • postupak stambenog zbrinjavanja za korisnike tog prava određene zakonom,
 • provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza
 • obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava djeluju matični uredi temeljem posebnog propisa kojim se uređuju područja matičnih ureda, i to:

 1. Matični ured Koprivnica,
 2. Matični ured Đurđevac,
 3. Matični ured Križevci,
 4. Matični ured Drnje,
 5. Matični ured Virje,
 6. Matični ured Kloštar Podravski,
 7. Matični ured Sveti Petar Orehovec.