Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine


Ana Mušlek

Pročelnica

Antuna Nemčića 5, I. kat, dvorišni dio, soba 36

Koprivnica 48000

+385 48 658 260

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine obavlja poslove iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, nacionalnih manjina i udruga građana iz ovih područja.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine obavlja sljedeće poslove:

 • pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih, kulture i tehničke kulture, sporta, nacionalnih manjina i udruga građana o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
 • izrade i provođenja programa i mjera za unapređenje odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, znanosti i sporta,
 • praćenje stanja u svom području te pripremanje nacrta akata iz samoupravnog djelokruga Županije za Županijsku skupštinu i župana,
 • pripremanja i sudjelovanja u programima investicijskog i tekućeg održavanja, nabave opreme te kapitalne izgradnje osnovnih, srednjih škola i učeničkog doma kojima je osnivač Županija,
 • organiziranja prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola na području Županije,
 • predlaganja mjera za kreditiranje, odnosno stipendiranje učenika i studenata,
 • organiziranja kulturnih i sportskih manifestacija od posebnog interesa za Županiju,
 • organiziranja i financiranja djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, predlaganje mjera za unapređenje obrazovnog sustava te podizanja obrazovne razine stanovništva,
 • koordiniranje rada s javnim ustanovama i udrugama iz područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i sporta,
 • praćenja i provođenja županijskih natjecanja i smotri učenika,
 • financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • pripremanja prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja javnih potreba u djelatnosti obrazovanja, kulture, udruga građana, sporta i tehničke kulture,
 • unapređenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina na području Županije,
 • suradnje s vijećima nacionalnih manjina i izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, posebice u pripremi općih akata Županije kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
 • provođenja nadzora trošenja sredstava dobivenih iz proračuna Županije za provedbu aktivnosti utvrđenim programima rada vijeća nacionalnih manjina i izabranih predstavnika nacionalnih manjina,
 • praćenja zakonitosti u radu javnih ustanova iz područja svoje nadležnosti, a kojima je osnivač Županija,
 • vezanih uz osnivanje osnovne škole, srednje škole i učeničkog doma te uz promjene statusa takvih ustanova kojima je osnivač Županija,
 • obavljanja pripremnih poslova vezanih uz osnivanje dječjeg vrtića i ustanove za obrazovanje odraslih,
 • predlaganja županu davanje ili uskratu prethodne suglasnosti na prijedlog statuta javnih ustanova iz svog područja, a kojima je osnivač Županija,
 • izrade akata i predlaganje mjera za rješavanje pitanja koja proizlaze iz položaja Županije kao osnivača obrazovnih ustanova, osobito u upravljanju i raspolaganju nekretninama ustanova,
 • nadziranja i kontroliranja namjenskog trošenja sredstava koja se javnim ustanovama iz područja rada upravnog odjela, a osnivač im je Županija, osiguravaju iz proračuna Županije i drugih izvora,
 • osnivanja kazališta i kazališnih družina kao javne ustanove kojem je osnivač Županija, poslovi oko imenovanja i razrješenja ravnatelja javnog kazališta i javne kazališne družine,
 • izrade i pripreme dokumentacije za osnivanje javnog muzeja kojem je osnivač Županija, kao i za ukidanje istoga te pripremne poslove za imenovanje i razrješenje ravnatelja javnog muzeja,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • upisivanje fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti,
 • obavljanje nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama,
 • utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik;
 • obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije,
 • donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci;
 • vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama,
 • raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
 • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
 • rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.