Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu

Marijan Štimac

Pročelnik

Antuna Nemčića 5/1, II. kat, dvorišni dio, soba 68

Koprivnica 48000

+385 48 658 231

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu


Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja poslove iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, prometa, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, komunalnih djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom, poljoprivrede, turizma, šumarstva, lovstva, ruralnog i regionalnog razvoja, ugostiteljstva i trgovine.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja sljedeće poslove:

 • izrade programa razvoja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, prometa, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, komunalne djelatnosti, sustavnog gospodarenja energijom, poljoprivrede, turizma, šumarstva, lovstva, ruralnog i regionalnog razvoja,
 • pripremanja stručnih mišljenja o prijedlozima zakona i drugih propisa iz područja gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva, regionalnog razvoja, prometa i sustavnog gospodarenja energijom, kao i poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva, lovstva i šumarstva te turizma o kojima odlučuju tijela državne vlasti, a od interesa su za Županiju,
 • pružanja savjetodavne pomoći gradovima i općinama te obavljanje i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom i aktom Županijske skupštine ili župana,
 • usklađivanja radnji i poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka jedinica lokalne samouprave u sastavu Županije,
 • vođenja baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promoviranja mogućnosti ulaganja u Županiji i očitovanja na upite investitora,
 • sudjelovanja u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
 • praćenja stanja u području turizma te davanja smjernica za unaprjeđenje različitih oblika kontinentalnog turizma u Županiji, a u suradnji s Turističkom zajednicom Koprivničko-križevačke županije kao i koordiniranje aktivnosti svih sudionika iz područja turizma,
 • upravne i stručne iz područja komunalnog gospodarstva, sukladno zakonu,
 • praćenja i predlaganja mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture,
 • rješavanja u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • rješavanja u upravnim stvarima u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina sukladno posebnim zakonima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo, postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, građevinska inspekcija, vodno gospodarstvo, groblja, gospodarenje otpadom, kao i po žalbama izjavljenima na upravne akte općinskih i gradskih upravnih tijela, za koje posebnim propisom nije utvrđena nadležnost nekog drugog tijela,
 • iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, navodnjavanje, zaštitu izvorišta, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom,
 • praćenja stanja u vodnom gospodarstvu, provođenje tekućih projekata sa ciljem smanjenja onečišćenja vode, tla i zraka,
 • iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
 • organiziranja i praćenja izrade strateških dokumenata (planovi, programi, studije i slično) te provođenje u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada upravnog tijela,
 • vođenja baze projekata na području Županije u suradnji s „POROM“, općinama, gradovima, županijama te tijelima državne uprave, izuzev baze EU projekata koju vodi upravno tijelo Županije u čijem su djelokrugu rada poslovi pripreme EU projekata,
 • pribavljanja i distribuiranja informacije o potencijalnim izvorima financiranja županijskih programa i projekata te programa gradova i općina, trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga s državne i međunarodne razine,
 • vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje te ruralnog prostora,
 • sudjelovanja u organizaciji seminara i ostalih stručnih skupova iz djelokruga upravnog tijela u suradnji s „POROM“,
 • praćenja stanja i analiziranja izvješća pravnih osoba osnovanih u područjima iz nadležnosti upravnog tijela, čija osnivačka prava, odnosno poslovne udjele ili dionice ima Županija,
 • surađivanja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga upravnog tijela, posebno sa socijalno-gospodarskim vijećem,
 • pripremanja za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • provođenja programa sustavnog gospodarenja energijom na razini Županije,
 • vođenja registra objekata Županije u informatičkom sustavu gospodarenja energijom i koordiniranje s drugim upravnim tijelima te vođenja poslova tima energetske efikasnosti na svim investicijama koje se izvode na nekretninama kojima je vlasnik Županija, odnosno nekretninama javnih ustanova kojima je Županija osnivač,
 • izrađivanja projektnih zadataka i sudjelovanje u provedbi nabave usluga za izradu strateških dokumenata propisanih zakonom iz područja energetike i rudarstva,
 • koordiniranja poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Križevci,
 • praćenja stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasnije prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
 • predlaganja uvjeta obavljanja, provođenje postupka i izdavanje dozvole za županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika kao i vođenje propisanih upisnika i obavljanje ostalih poslova u području prometa, a koji su iz nadležnosti Županije,
 • rješavanja u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja cestovnog prometa te sudjelovanje u radu povjerenstva za tehnički pregled,
 • stručnih i administrativnih vezanih za pojedina radna tijela Županijske skupštine i župana,
 • prikupljanja prijedloga projektnih ideja jedinica lokalne samouprave, udruga i ostalih interesnih grupa te izrađivanja projektnih prijedloga od općeg interesa za više dionika sa područja Županije, kandidiranja istih za sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije nadležnim ministarstvima te izrađivanja zahtjeva za korištenje sredstava tehničke pomoći u svrhu kandidiranja istih,
 • izrađivanja programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
 • praćenja stanja, predlaganje mjera i poticanje unapređenja sustava obrane od tuče, ublažavanje od posljedica prirodnih nepogoda i provođenje programa osiguranja usjeva,
 • provođenja programa sufinanciranja i praćenje stanja u poljoprivredi po različitim djelatnostima: ratarstvo, stočarstvo, ekološka proizvodnja, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtlarstvo i ostale poljoprivredne djelatnosti,
 • izrađivanja razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere: zemljišne politike unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem te okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
 • provođenja mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno- interesno povezivanje poljoprivrednika,
 • provođenja programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
 • praćenja stanja i provođenje programa iz područja šumarstva,
 • praćenja stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano lovstvo,
 • predlaganja i provođenja mjera razvoja i unapređenja lovstva i gospodarenja lovištima i divljači, surađivanje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
 • promidžbe poljoprivrednika i poljoprivredne proizvodnje u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, udrugama i turističkim zajednicama,
 • sufinanciranja specijaliziranih zanimanja u poljoprivredi u suradnji s obrazovnim ustanovama i organizacija stručnih ekskurzija za interesnu skupinu iz sektora poljoprivrede,
 • financiranja udruga, u skladu s posebnim propisima,
 • sukladno odredbama posebnog zakona kojim je regulirana zaštita životinja,
 • temeljem ugovora za katastarske izmjere u jedinicama lokalne samouprave
 • provođenja postupka upisa građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju i građevina za navodnjavanje – javnog dobra u javnoj uporabi u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave,
 • sukladno posebnom zakonu kojim je regulirano slatkovodno ribarstvo,
 • druge poslove u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje da li pravne osobe udovoljavaju uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti, sukladno posebnim propisima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,
 • utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
 • izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče, obavljanje drugih povjerenih poslova vezanih uz pružanje usluga u turizmu za koje je nadležna Županija, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
 • utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara,
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom,
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama,
 • vođenje postupka utvrđivanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta te vođenje odgovarajućih evidencija,
 • izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume te vođenje evidencija o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Koprivničko- križevačke županije,
 • registraciju dobavljača božićnih drvaca,
 • izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u slučajevima propisanim posebnim zakonom,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.