Služba za unutarnju reviziju


Ljubica Belobrk Flamaceta

Pročelnica

Antuna Nemčića 5, II. kat, ulični dio, soba 51

Koprivnica 48000

+385 48 658 250

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove


Po ovlaštenju Župana pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove vezane za unutarnju reviziju u Županiji i u njezinim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima koji ne ispunjavaju kriterije za ustrojavanje svojih samostalnih jedinica za unutarnju reviziju ili zajedničkih jedinica za unutarnju reviziju u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.
Zadaća Službe za unutarnju reviziju je osigurati Županiji stručno, profesionalno i neovisno obavljanje poslova iz djelokruga unutarnje revizije u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja i najboljom praksom i to na način da provodi revizije svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa te daje županu neovisne i objektivne informacije, savjete i stručna mišljenja s ciljem poboljšanja poslovanja Županije i poboljšanja transparentnosti istog.

Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:

  • izradu strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika,
  • obavljanje pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s utvrđenim planovima, odnosno na zahtjev župana,
  • procjenu adekvatnosti, učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima; usuglašenost sa zakonima i drugim propisima; pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija; učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja; zaštitu imovine i informacija; obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,
  • analizu, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima,
  • davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom,
  • izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
  • praćenje provedbe danih preporuka,
  • izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola i provedbi danih preporuka,
  • izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
  • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.