Osoba zadužena za nepravilnosti


Sukladno članku 43. stavku 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15. i 102/19.) odgovorna osoba institucije obvezna je imenovati osobu za nepravilnosti koja će zaprimati prijave o nepravilnostima od zaposlenika, građana i anonimnih prijavitelja koje se odnose na rad jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/20.) osoba za nepravilnosti obvezna je:

  • za svaku zaprimljenu prijavu o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucije popuniti obrazac Podaci o prijavljenoj nepravilnosti,
  • obavijestiti odgovornu osobu o zaprimljenoj prijavi o nepravilnosti,
  • procijeniti osnovanost zaprimljene prijave o nepravilnostima, pri čemu, na temelju naloga odgovorne osobe može tražiti objašnjenja, smjernice ili stručno mišljenje ustrojstvenih jedinica unutar institucije ili institucije iz nadležnosti,
  • odrediti vrstu nepravilnosti koristeći klasifikaciju nepravilnosti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,
  • predložiti odgovornoj osobi poduzimanje odgovarajućih mjera i aktivnosti za otklanjanje nepravilnosti,
  • pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  • pripremiti godišnje objedinjeno izvješće o nepravilnostima i
  • pružiti stručnu pomoć institucijama iz nadležnosti u postupku utvrđivanja nepravilnosti i predlaganja mjera i aktivnosti za njihovo otklanjanje.

Nepravilnost u skladu s Pravilnikom  jest nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta institucije, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Koprivničko-križevačke županije:
 

Tatjana Puklek

Viša savjetnica-specijalistica za poreze i pravne poslove

Antuna Nemčića 5 II kat, soba 50

48000 Koprivnica

+385 48 658 248

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.