Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove


Ljubica Belobrk Flamaceta

Pročelnica

Antuna Nemčića 5, II. kat, ulični dio, soba 51

Koprivnica 48000

+385 48 658 250

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove


Po ovlaštenju Župana pročelnica Službe za unutarnju reviziju

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na organizaciju rada Županijske skupštine, pravne poslove prenijete na upravna tijela, poslove čuvanja i objavljivanja akata tijela Županije i jedinica lokalne samouprave, imovinsko – pravne poslove, suradnju s državnim tijelima, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja poslove vezane uz statusna prava dužnosnika, službenika i namještenika Županije.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove obavlja sljedeće poslove:

 • pripremanja i organiziranja sjednica Županijske skupštine i njezinih radnih tijela te pripremanje materijala, odnosno osiguravanje drugih uvjeta za održavanje sjednica,
 • davanja pravnih i drugih stručnih mišljenja u vezi s radom župana, Županijske skupštine i njihovih radnih tijela,
 • pružanja stručne pomoći županu i zamjenicima župana te predsjedniku i članovima Županijske skupštine kao i članovima njihovih radnih tijela,
 • pripremanja programa rada Županijske skupštine i praćenje njihovih izvršenja putem izrade izvješća, elaborata i drugih informativno analitičkih materijala,
 • provođenja postupka koordinacije kod savjetovanja sa (zainteresiranom) javnošću u postupcima donošenja općih i drugih akata Županije,
 • vođenja brige o primjeni Statuta Županije i Poslovnika Županijske skupštine,
 • zastupanja Županije u parničnim, ovršnim, trgovačkim, upravnim i drugim postupcima pred nadležnim sudovima i drugim tijelima temeljem posebne punomoći župana,
 • pripremanja konačnih tekstova akata za objavljivanje te uređivanje, organiziranje i objavljivanje “Službenog glasnika Koprivničko-križevačke županije”,
 • praćenja programa rada Hrvatskog sabora, proučavanje prijedloga zakona, odluka i drugih akata o kojima odlučuje Hrvatski sabor, a kad je to u interesu Županije, davanje mišljenja te stručna obrada materijala radi pripreme zastupnika s područja Županije za sudjelovanje u radu Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela,
 • praćenja programa rada gradskih i općinskih vijeća, usklađivanje stajališta gradova i općina o pitanjima o kojima odlučuju tijela vlasti u Republici Hrvatskoj, odnosno usklađivanje pitanja od zajedničkog interesa o kojima odlučuju tijela gradova i općina u sastavu Županije,
 • ostvarivanja kontakata i suradnje s odgovarajućim izvršnim, predstavničkim i upravnim tijelima u gradovima i općinama Županije radi prikupljanja podataka i pripreme odgovarajućih materijala za župana, Županijsku skupštinu i njihova radna tijela, ako ovom Odlukom ili drugim propisom to nije stavljeno u nadležnost nekog drugog upravnog tijela,
 • suradnje s upravnim tijelima koja vode kreditne linije, prikupljanje i stručno obrađivanje podataka potrebnih za pripremanje dokumentacije u pokrenutim javnobilježničkim i sudskim postupcima za potrebe Županije i dostava ovršnih isprava na naplatu te provođenje postupka sklapanja nagodbe s dužnicima,
 • izrade strateških dokumenata, općih i pojedinačnih akata kojima se određuje upravljanje i raspolaganje imovinom Županije te vođenje i ažuriranje podataka vezano uz nekretnine u vlasništvu Županije kao i sklapanje ugovora te vođenje i ažuriranje registra ugovora koji se odnose na imovinsko-pravne poslove Županije,
 • pružanja pravne zaštite vezane uz poslove upravljanja, korištenja i raspolaganja nekretninama i pokretninama koje su u vlasništvu Županije,
 • obavljanja stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Koprivničko-križevačke županije,
 • primanja pritužbi i predstavki građana i pravnih osoba na rad tijela Županije kao i na rad upravnih tijela Županije te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti te briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
 • drugih odgovarajućih stručnih i administrativnih poslova vezanih uz rad Županijske skupštine i njihovih radnih tijela, a po potrebi i uz rad župana te zamjenika župana,
 • od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti župana i zamjenika župana, utvrđenih zakonom i drugim propisima,
 • utvrđivanja prava, obveza i odgovornosti službenika i namještenika te obavljanja poslova vezanih uz obnašanje dužnosti župana i zamjenika župana te statusna prava službenika i namještenika,
 • obavljanja ostalih kadrovskih poslova i vođenja odgovarajućih evidencija kao i poduzimanja mjera za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,
 • administrativne poslove za potrebe provođenja lokalnih, parlamentarnih, predsjedničkih i drugih izbora,
 • rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 • rješavanja u upravnim stvarima u prvom i drugom stupnju, sukladno posebnim propisima,
 • pisarnice i pismohrane,
 • druge poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača te nezavisnim članovima,
 • vođenje evidencije kolektivnih ugovora i promjena (izmjena, dopuna ili otkaz) kolektivnih ugovora, registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra udruga u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine, koje djeluju samo u Koprivničko-križevačkoj županiji,
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Koprivničko-križevačke županije,
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.