Javni poziv za Tekući projekt: T – 100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa 1016: Ruralni razvoj (KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/03-17-11 od 4. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100015
POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

I.

Pozivaju se zainteresirani pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede da u skladu sa Tekućim projektom: T–100015 Poticanje osiguranja u poljoprivredi – Program 1016: Ruralni razvoj na području Koprivničko-križevačke županije u 2018. godini, KLASA: 400-06/17-01/42, URBROJ: 2137/1-04/03-17-11 od 4. prosinca 2017. godine, dostave svoje zahtjeve. Za provođenje tekućeg projekta T–100015 u podskupini 352 u 2018. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području Koprivničko-križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se 25% troškova plaćene ukupne premije police osiguranja. Maksimalni iznos subvencije za pojedinačne police je 15.000,00 kuna, dok je po skupnoj polici osiguranja maksimalni iznos subvencije 20.000,00 kuna bez obzira na iznos osnovice ukupno sklopljenih polica osiguranja i visine ukupne premije po pojedinom osiguraniku;
 3. Subvencionirati će se osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda (tuče, olujnog nevremena, poplava i dr.), te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče;
 4. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15.), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020..

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Obrazac zahtjeva « T-100015»;
 2. Kopija zaključene police osiguranja;
 3. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police;
 4. Izjava da korisnik nema dugovanja prema Proračunu Koprivničko-križevačke županije;
 5. Izjava o potpori male vrijednosti (de minimis potpora);
 6. Kopija obrasca za prijavu potpore u poljoprivredi (List A i B) u tekućoj godini za korisnike koji su u tekućoj godini prijavili potporu;
 7. Kopija IBAN-a ili žiro-računa;
 8. Dokaz da nema dugovanja po osnovi zakupa ili koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta, ukoliko se na istom odvija poljoprivredna proizvodnja koja je predmet osiguranja;
 9. Dokaz da je korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i posjedovni list za korisnike koji u tekućoj godini nisu prijavili potporu

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 21. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju osobno ili poštom na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti
i poljoprivredu
A. Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom «T-100015»

Obrazac zahtjeva zainteresiranim strankama biti će dostupan u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Koprivnica, Ulica A. Nemčića 5, i na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr – javni pozivi.

Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi predani van roka, kao i oni koji ne udovoljavaju uvjete iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju osiguranja u poljoprivredi.

VI.

Javni poziv objavljen je na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr), a obavijest o javnim pozivima objavit će se u Glasu Podravine i Prigorja.
Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A. Nemčića 5, 48000 Koprivnica, telefon 048/658-138 i na e-mail snjezana.babok.grgic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ: 2137/1-04/10-18-1
Koprivnica, 23. veljače 2018. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.