OGLAS za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, raspisuje

OGLAS
za prijam službenika/ica u službu na određeno vrijeme

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ZAŠTITU PRIRODE
1. viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju – 1 izvršitelj/ica, sjedište u Koprivnici,

na određeno vrijeme zbog povećanja obima poslova, najduže šest mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.

UVJETI:
– magistar/str.spec. inženjer građevinarstva, magistar/str.spec. inženjer arhitekture i urbanizma, magistar/str.spec. inženjer geodezije, magistar/str.spec. inženjer geotehnike, magistar prava,
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
– položen državni stručni ispit,
– znanje rada na računalu.

Uvjeti utvrđeni za radno mjesto na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 74/10.), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.
Pored navedenih uvjeta osobe moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), (u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakonu, dužan/a je pozvati se na to pravo u prijavi te o tom priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.
Kandidat/kinja koji nema položen državni stručni ispit dužan/a ga je položiti u roku.
Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.
Na web stranici Koprivničko-križevačke županije, www.kckzz.hr (Natječaji) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja (opći i posebni dio) i sposobnosti kandidata (znanje rada na računalu), područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i na Oglasnoj ploči Koprivničko-križevačke županije objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
– kratak životopis,
– presliku isprave (domovnica, osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica) o dokazu hrvatskog državljanstva sukladno članku 29. stavku 1. Zakona o hrvatskom državljanstvu (“Narodne novine” broj 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 130/11. i 110/15.),
– presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu,
– uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu,
– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi istražni ili kazneni postupak,
– vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.),
– dokaz o znanju rada na računalu (preslika certifikata, indeksa, svjedodžbe, uvjerenja i sl.).

Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu. Osobe koje podnesu neuredne prijave (nepotpune i nepravovremene prijave) ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Oglas sukladno članku 21. Zakona.
Kandidat/kinja na Oglasu pristaje da se njegovi osobni podaci obrađuju u svrhu provedbe Oglasa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.), a u slučaju da ne pristaje, potrebno je da postupi sukladno odredbama navedenog Zakona.
Prijave se podnose pročelniku Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije u roku 8 dana od dana objave Oglasa na Zavodu za zapošljavanje, na adresu: Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode.
O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

PROČELNIK:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.