Javni pozivi i natječaji

Studeni 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 2343/1, 2343/2, 1156/1, 1156/2 k.o. Križevci Križevci, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Marijana Detonija.

Studeni 08

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Ferdinandovac, SBR – 2.6000 ES

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Studeni 06

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja kontrolno-mjerne postaje (PKMP Bilogora) na lokaciji Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM, Zagreb

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Studeni 06

Poziv na savjetovanje – Javna nabava radova rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u sklopu projekta POZDRAV- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.02.0010).