Javni pozivi i natječaji

Kolovoz 10

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdravanje dozvole za gospodarenje otpadom – RONI METAL d.o.o., Zagreb

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. od datuma 31. srpnja 2017. godine, trgovačkog društva RONI METAL d.o.o.

Kolovoz 03

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.08.2017. godine u 8:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.

Kolovoz 02

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje dijela naselja Starigrad i Draganovec, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. 08.2017 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 44.

Srpanj 19

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade (legalizacija) – najkasnije do 30. lipnja 2018. godine

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.