Javni pozivi i natječaji

Prosinac 06

Izmjene javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18) – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i […]

Studeni 20

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Virje

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu dana 27. rujna 2019. godine, donio je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Virje

Studeni 08

Izmjena eksploatacije građevnog šljunka i pijeska na eksploatacijskom polju „Mlađ1“, Općina Drnje – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-studeni-prosinac/5624 Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]