Javni pozivi i natječaji

Listopad 20

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa: gradnja ceste, nogostupa, distributivne telekomunikacijske kanalizacije i sustava oborinske odvodnje i formiranje nove građevne čestice, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2017 u 09:00-11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci. I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

Listopad 19

Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Magistralni vodospskrbni cjevovod Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački, 2. skupine,

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – Magistralni vodospskrbni cjevovod Carevdar-Glogovnica-Osijek Vojakovački, 2. skupine,

Listopad 19

Natječaj za imenovanje pročelnika u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje NATJEČAJ za imenovanje pročelnika u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Listopad 19

Natječaji za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu i Službu ureda župana

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu i pročelnica Službe ureda župana, raspisuju NATJEČAJE za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Listopad 19

Izmjena i dopuna Javnog poziva za tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

I.

Točka I. mijenja se i glasi:“ Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 540.000,00 kuna.“

Listopad 18

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Kozarevac, 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Ulica Stjepana Radića 1, 4835

Listopad 18

Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 9,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

Listopad 18

Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/ica za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu Prirode, sjedište Koprivnica – 1 izvršitelj/ica

Dana 24. listopada 2017. godine (utorak) s početkom u 7,30 sati u zgradi Koprivničko-križevačke županije, sobi broj 23/I, Ulica A. Nemčića 5. Koprivnica, održati će se postupak provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta

Listopad 16

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom trgovačkom društvu MATVEJ d.o.o., Zagreb

pravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13 i 73/17) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva MATVEJ d.o.o., Zagreb, Lonjička ulica 2a, OIB:21270912551 objavljuje P O Z I V..