Javni pozivi i natječaji

Svibanj 25

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Javna nabava radova dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova dogradnje knjižnice Osnovne škole Molve. Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 01. lipnja 2017. godine dostave svoje eventualne prijedloge i/ili primjedbe na Dokumentaciju o nabavi i njezine sastavne dijelove……

Svibanj 24

Obavijest obveznicima dostave podataka u ROO/2016

oštovani obveznici dostave podataka, baza Registra onečišćavanja okoliša Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (http://roo.azo.hr/login.aspx) otvorena je za unos podataka za 2016. izvještajnu godinu. Također podsjećamo da je sukladno naputku Agencije rok za prijavu podataka produžen do 31. svibnja 2017. godine.

Svibanj 22

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje ribnjaka sa pratećim građevinama za uzgoj riba na više k.č.br. u k.o. Sokolovac, tvrtke KTC d.d., Nikole Tesle 18, Križevci

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 24. Zakona o zaštiti prirode, a povodom zahtjeva nositelja zahvata KTC d.d. u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi Rješenje

Svibanj 16

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata rušenja stabala topole (Populus sp.) na području Općine Molve, na k.č.br. 10150, k.o. Molve, nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije povodom zahtjeva nositelja zahvata Marka Mičurina, Ljudevita Gaja 173, Virje u postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu donosi Rješenje..

Svibanj 15

Informacija o zahtjevu za OPUO – projekt Drava life – integralno upravljanje rijekom Dravom na području pet županija, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26 b podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (skrać. OPUO) Drava life projekta koji uključuje niz zahvata uređenja korita, rukavaca i zaoblja rijeke Drave koji se planiraju izvesti na području pet županija, uključujući i Koprivničko-križevačku županiju.

Svibanj 12

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom – BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničkokriževačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09) u postupku izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkom društvu BIOPLINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o., Sveti Petar Orehovec 97/A, 48 267 Sveti Petar Orehovec, OIB:75434757177 objavljuje poziv..

Svibanj 11

Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine rekonstrukcija pristupne ceste i izgradnja parkirališta uz groblje u Drnju infrastrukturne namjene, prometnog sustava

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine rekonstrukcija pristupne ceste i izgradnja parkirališta uz groblje u Drnju infrastrukturne namjene, prometnog sustava , 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1837/6 i 2231 k.o. Drnje (Drnje, Ulica Pemija).