Javni pozivi i natječaji

Siječanj 21

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za utvrđivanje građevne čestice stambene namjene, skupina neodređena na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 4628/1, 2384/6, 2384/5 i 2385 sve k.o. Novigrad Podravski

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Siječanj 17

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2020. godini iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17. i 98/19.), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15.) Koprivničko-križevačka županija objavljuje Godišnji plan natječaja i javnih poziva kojima se financiraju projekti i programi […]

Siječanj 03

Sustav odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda naselja Miholjanec, Općina Virje – informacija o OPUO postupku

Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i isti je objavljen na  https://mzoe.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Opuo/27_12_2019_Informacija_Sustav_odvodnje_Miholjanec.pdf Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb u roku od 30 dana od dana objave ove […]

Prosinac 30

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevinu – infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Mičetinac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.01.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, S. Radića 1, Đurđevac, soba 27.