Javni pozivi i natječaji

Veljača 20

Rješenja Prethodne ocjene za zahvat prenamjene poljoprivredne površine travnjaka u oranicu na području Općine Gola

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledavao je zahvate te je donio rješenja: Planirani zahvat prenamjene poljoprivrednog zemljišta na k.č.br. 1946 i 1947, k.o. Gola, […]

Veljača 18

Poziv na provjeru znanja i sposobnosti

Viši stručni suradnik za imovinska prava, jedan izvršitelj/ica, IZDVOJENO RADNO MJESTO RADA U KRIŽEVCIMA Tekst poziva Savjetnik za imovinska prava – jedan izvršitelj/ica, IZDVOJENO RADNO MJESTO RADA U KRIŽEVCIMA Tekst poziva Pročelnik/ica Upravnog odjela za opću upravu i imovinska prava Koprivničko-križevačke županije Tekst poziva Viši stručni suradnik za obrtništvo, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, promet i poljoprivredu, […]

Veljača 18

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2. skupine – odlagalište komunalnog otpada “Piškornica”, sustav aktivnog otplinjavanja i kogeneracijsko postrojenje

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Veljača 18

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – izgradnja podzemnog spojnog kabelskog 10(20) kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Šoderica 2″ do TS 10(20)/0,4 kV”Šoderica 1”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.03.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

Veljača 17

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – izgradnja nerazvrstane ceste u Općini Novo Virje, predio Ogredek i Trepče

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.