Javni pozivi u gospodarstvu

Javni pozivi i natječaji / 06.12.2019.

Izmjene javnog poziva za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. 11/15. 2/18. i 3/18) – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu i […]

Javni pozivi i natječaji / 04.02.2019.

Obavijest o privremenom zatvaranju Javnog poziva T 100043 Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje zemljišta sufinanciranjem komasacije

Do 04. veljače 2019. godine zaprimljeno je 52 zahtjeva korisnika za 118 ugovora za kupnju poljoprivrednog zemljišta u nominalnoj vrijednosti od 1.124.440,57 kuna. Sukladno članku IV. Javnog poziva isti se privremeno zatvara te nakon obrade pristiglih zahtjeva i utvrđivanja njihove valjanosti utvrdit će se da li su rezervirana sredstva Proračuna u cijelosti utrošena.