Javne rasprave – okoliš i priroda

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2017.

Informacija o zahtjevu za OPUO – Zaštita desne obale rijeke Drave kod Gabajeve Grede, rkm 215+000, k.o. Hlebine, Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o tome da li je potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš za zahvat u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove informacije

Javne rasprave - okoliš i priroda / 12.01.2017.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata – Eksploatacija geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Đelekovec

Nositelj zahvata, MB Geothermal d.o.o., Gajeva ulica 59, Zagreb, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Eksploatacije geotermalne vode „Legrad-1“ na području Općine Legrad i Općina Đelekovec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 23.12.2016.

Informacija – Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac, operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac

Tijekom postupka izdavanja okolišne dozvole kojeg vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, za operatera Mesna industrija Natura d.o.o., Đurđevac, na temelju Odluke istog ministarstva, Nacrt okolišne dozvole za postojeće postrojenje farma svinja u tovu Đurđevac upućuje se na uvid u trajanju od petnaest dana i to od 20. prosinca 2016. do 04. siječnja 2017. godine na web stranicama Ministarstva

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.12.2016.

Informacija o zahtjevu za OPUO – Izmjena tehnološkog procesa MBO otpada i ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Piškornica d.o.o., Koprivnički Ivanec

Nositelj zahvata, Piškornica d.o.o., Matije Gupca 12, Koprivnički Ivanec podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izmjene tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade otpada i izmjenu dijelova ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Piškornica“, Općina Koprivnički Ivanec.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.12.2016.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – Sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac

Nositelj zahvata, Komunalije d.o.o. Radnička cesta 80, Đurđevac, podnio je, temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 25. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje razdjelnog sustava odvodnje aglomeracije Ferdinandovac i UPOV-a Ferdinandovac.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 09.09.2016.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje poljoprivredno-gospodarske farme za intenzivan uzgoj brojlera kapaciteta 30.000 komada u Općini Kalnik, nositelj zahvata Poljoprivredna proizvodnja Kovačić

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju odredbe članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15), članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti […]

Javne rasprave - okoliš i priroda / 24.02.2016.

Zahtjev za OPUO postupkom u postojećem pogonu pivovare Carlsberg Croatia d.o.o., Koprivnica – uvođenje tehnološke linije za proizvodnju voćnog vina Somersby

Nositelj zahvata, Carlsberg Croatia d.o.o. iz Koprivnice, podnio je temeljem članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uvođenja nove tehnološke linije za proizvodnju voćnog vina Somersby u postojećem pogonu pivovare u Koprivnici.