Građevinska dozvola – KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000022
URBROJ: 2137/1-05/107-17-0015
Đurđevac, 27.12.2017.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupano po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21. na temelju članka 99. stavka 1.  Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650 zastupano po Inženjerskom projektnom zavodu d.d. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21.:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – fekalna kanalizacija naselja Šemovci i Hampovica,

na  k.č.br.: 705, 704, 706, 707/2, 707/1, 1631, 709/2, 709/1, 713/2, 713/1, 714/2, 754/1, 1640, 339, 1671/1, 1637, 334/1, 334/2, 1641, 327, 1634/1, 1657, 219, 220, 1634/2, k.o. Hampovica, k.č.br.: 1818, 292/1, 292/3, 292/2, 292/11, 1822/1, 1900/24, 1567, 126, 1645, 1644/3, 1644/2, 1644/1, 1643, 1880/1, 1662/1, 1662/3, 1663/1, 1663/2, 1664/3, 1664/2, 1664/1, 1829/1, 1864/1, 1568, 1872/15, 1858, 1593/14, k.o. Šemovci,  k.č.br.: 10324/1, 10473, 6770, 10324/4, 5070, 10469/3, k.o. Virje ,

u skladu sa glavnim projektom, zajedničke oznake Z.O:P.: V2-7378/GP-01, koji je sastavni dio ove građevinske dozvole za koji je glavni projektant Dalibor Vacek, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1488

Cijelu građevinsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.

POMOĆNIK PROČELNIKA
Miran Peršinović, mag.ing.aedif.