Građevinska dozvola – RASCO d.o.o., HR-48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000014
URBROJ: 2137/1-05/107-18-0006
Đurđevac, 22.03.2018.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor RASCO d.o.o., HR-48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b, OIB 12710048305 na temelju članka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13. i 20/17.), izdaje

GRAĐEVINSKU DOZVOLU

I. Dozvoljava se investitoru RASCO d.o.o., HR-48361 Kalinovac, Kolodvorska 120b, OIB 12710048305:

  • rekonstrukcija građevine gospodarske namjene, pretežito proizvodno industrijske djelatnosti – dogradnja postojeće proizvodno-skladišne hale za proizvodnju komunalne opreme, odnosno priključnih uređaja  za gospodarska vozila, 2. skupine,
  • formiranje građevne čestice građevine

Cijelu građevinsku dozvolu možete vidjeti OVDJE.