Izmjena i dopuna Javnog poziva za Tekući projekt: T 100032 Subvencije poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj  33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članak 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članak 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godine i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), članak 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15. i 13/16.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/16-15-15, od 26. studenog 2015. i KLASA:400-06/16-01/32, URBROJ:2137/1-04/10-16-09 od 03. listopad 2016.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

IZMJENU I DOPUNU JAVNOG POZIVA
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100032
SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA – IZRADA DOKUMENTACIJE ZA
LEGALIZACIJU IZGRAĐENIH GOSPODARSKIH OBJEKATA U POLJOPRIVREDI

I.

Točka I. mijenja se i glasi: „Pozivaju se zainteresirani da u skladu s Tekućim projektnom: T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima- izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2016. godini, dostave svoje zahtjeve. Zahtjev mogu podnijeti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih proizvođača s prebivalištem odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji, a udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog natječaja. Za provođenje tekućeg projekta T 100032 na kontu 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.“

II.

Izmjena i dopuna javnog poziva za tekući projekt: T 100032 Subvencija poljoprivrednicima – Izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi, objavit će se na stranici Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/16-01/04
URBROJ: 2137/1-04/12-16-2
Koprivnica,  25. listopada 2016. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ.,v.r.