Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Koprivničko-križevačku županiju u 2018. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18., 3/18.-pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17. i 10/18.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17. i 7/18.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

J A V N I  P O Z I V
za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Koprivničko-križevačku županiju u 2018. godini

I.

U Proračunu Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županije) za 2018. godinu, planirana su sredstva namijenjena za (su)financiranje i jednokratna pokroviteljstva udrugama i građanima za programe, manifestacije  ili sudjelovanja na događanjima od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju.

Programi, manifestacije i druga događanja od općeg značaja, u smislu ovog Javnog poziva su aktivnosti koje provode, organiziraju ili u kojima sudjeluju udruge i  građani pojedinci (dalje u tekstu: Prijavitelji), a koji svojim djelovanjem doprinose povećanju kvalitete života lokalnog stanovništva, domaćoj i međunarodnoj promociji i podizanju ugleda Županije, odnosno  ukupnom društvenom  razvoju Županije.

II.

Za pokroviteljstvo i sufinanciranje manifestacija i drugih događanja od općeg značaja prihvatljivi su Prijavitelji s područja Županije, a prihvatljive  manifestacije i događanja su ona koja se odvijaju na području i izvan Županije.

Prihvatljive su prijave za pokroviteljstva i (su)financiranje za aktivnosti  koje će se provoditi tijekom 2018. godine.

III.

Kriteriji za odabir, odnosno dodjelu sredstava za manifestacije/događanja, koji u zahtjevu moraju biti obrazloženi su sljedeći:

  • usmjerenost manifestacije/događanja na neposrednu društvenu korist i stvarnim potrebama u zajednici u kojoj se provodi,
  • kvaliteta i originalnost projekta,
  • jasno definiran i realno dostižan cilj manifestacije/događanja,
  • jasno definirani korisnici manifestacije/događanja
  • jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/događanja,
  • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/događanja,
  • kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu manifestacije/događanja,
  • osigurano sufinanciranje manifestacije/događanja iz drugih izvora,
  • iznos koji se putem pokroviteljstva (su)financira.

IV.

Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 70.000,00 kuna.

Raspon sredstava koja mogu biti odobrena pojedinom Prijavitelju za pokroviteljstvo ili (su)financiranje je od 500,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna.

V.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Prijavitelji koji su upisani u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar (što se dokazuje izvatkom ne starijim od 30 dana), te koji su uredno ispunili obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora (što se dokazuje odgovarajućom izjavom potpisanom od strane osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja) te građani kao pojedinci .

VI.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije: www.kckzz.hr ili se mogu preuzeti u pisarnici Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

VII.

 

Prijave se mogu dostaviti na dva načina:

1. poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Ulica Antuna Nemčića 5
Služba ureda župana
48000 Koprivnica
(Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava putem pokroviteljstva, financiranja manifestacija i drugih događanja od značaja za Koprivničko-križevačku županiju
– s naznakom „Ne otvarati“)

ili

2. osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici s upisanom adresom iz točke 1. preko pisarnice Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica.

VIII.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Županije – Razdjel 002 Služba ureda župana, Program 1045 Redovna djelatnost, aktivnosti 100004 i 100138 obljetnice, manifestacije i sponzorstva, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.

IX.

Odluke o dodjeli sredstava za pokroviteljstva, sufinanciranje manifestacija i drugih događanja donosi Župan na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje pristiglih prijava, u roku od 30 dana od zaprimanja prijave na javni poziv.

O Odluci o odobravanju i rasporedu financijskih sredstava Prijavitelji će biti obavješteni pisanim putem.

X.

Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje i druga pitanja vezana uz ovaj Javni poziv detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv, koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti telefonom na broj 048/658-203, odnosno upitom na adresu elektroničke pošte: pokroviteljstva@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 022-05/18-06/20
URBROJ: 2137/1-01/01-18-1
Koprivnica,  16. kolovoza 2018.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.