Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2017. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu  i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16 i 21/16), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine  i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017. kapitalnog projekta K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za kapitalni projekt  K 100001  Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2017. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-16-10 od 14. prosinca 2016. godine i KLASA: 400-06/16-01/31, URBROJ: 2137/1-04/09-17-18 od 9. ožujka 2017., za koji je rezervirano 1.670.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2017. godini mogu podnijeti JLS s područja Koprivničko-križevačke županije i to I., II. i III. skupine razvijenosti (Temeljem Odluke Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti od 27. prosinca 2013. Narodne novine  br. 158/13), odnosno do donošenja nove Odluke o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti manje od 100%, koja će se primijeniti od dana stupanja na snagu.

II.

JLS kao podnositelji zahtjeva za sufinanciranje mogu ulagati u izgradnju i opremanje kapitalnih objekata od posebnog interesa JLS-a na području Koprivničko-križevačke županije

 • Izgradnju kapitalnih objekata i njihovo opremanje (javne površine, pješačko-biciklističke i turističke staze, uređenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, lokalne ceste, javnu rasvjetu i druge javne prostore u naseljima)
 • Saniranje divljih, privremenih odlagališta otpada i sl.
 • Izradu projektno-tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu
 • Izgradnju i sanaciju postojećih objekata, nabavu opreme, izgradnju solarnih sustava na zgradama od javnog interesa i sl. (dječji vrtići i jaslice, društveni domovi, domovi kulture i druge javne zgrade, mrtvačnice, zamjene krovišta, uređenje stočnog sajmišta, groblja i sl.)

Prihvatljive su situacije i računi za radove koji se u kontinuitetu izvode u 2017. godini. Ukoliko JLS ima kapitalni projekt od iznimne važnosti, a nije naveden u ovom Javnom pozivu, može ga se prijaviti i bit će predmet sufinanciranja ukoliko za predmetnu namjenu nisu rezervirana sredstva po Kapitalnim projektima u Županijskom proračunu.

Sufinancirati će se 50%  od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane JLS,  a najviše 200.000,00 kn godišnje po JLS, gdje su neprihvatljivi troškovi PDV-a i trošak nadzora. Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva i dostavom sve potrebne dokumentacije.

Svaka JLS može dostaviti i više zahtjeva za različite projekte, do potrošnje ukupnog mogućeg iznosa sufinanciranja od 200.000,00 kn godišnje.

III.

 Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. Kopiju ugovora o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme
 2. Kopiju ovjerene situacije/računa o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi
 3. Obrazac Zahtjeva K 100001
 4. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen
 5. Ugovor o cesiji – ako situacija ili račun nisu plaćeni, do visine odobrene zatražene kapitalne pomoći
 6. Ugovor o sufinanciranju, ako je zaključen s drugim pravnim osobama (Fondovi, Ministarstva i druga tijela)
 7. Izjavu gradonačelnika/načelnika o statusu kapitalnog projekta – utvrđen poseban interes JLS za kapitalnu investiciju, odnosno Odluku predstavničkog tijela ili Program gradnje.

IV.

Zahtjevi upotpunjeni dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 22. prosinca 2016. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail adresu: miroslav.vrban@kckzz.hr.

ŽUPAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-07/17-01/1
URBOJ: 2137/1-04/09-17-1
Koprivnica, 24. ožujka 2017.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v.r.