Javni poziv za Tekući projekt: T 100043 Potpora male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 19/17.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj (KLASA:400-06/17-01/42, URBROJ:2137/1-04/03-17-11 od 04. prosinca 2017.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T 100043
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

I.

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Za provođenje tekućeg projekta T 100043 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se operativni troškovi uređenja imovinsko pravnih odnosa do stjecanja prava vlasništva u zemljišnim knjigama, kupnja poljoprivrednih površina koje graniče sa površinama u vlasništvu korisnika i operativni troškovi komasacije poljoprivrednog zemljišta. Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 28. 03. 2017. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Subvencionirati će se 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna od prihvatljivih troškova prema priloženom zahtjevu po korisniku u proračunskoj godini, uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti.
 4. Zahtjev za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta podnosi se jednom godišnje.
 5. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.
 6. Kupljeno poljoprivredno zemljište mora ostati u vlasništvu korisnika subvencije najmanje 5 godina.
 7. Korisnici koji su u 2017. godini predali Zahtjeve za potporu u propisanom roku iz Javnog poziva, a kojima nije isplaćena potpora, novim zahtjevom u 2018. godini, bez potrebe prilaganja dodatne dokumentacije (biti će priznata dokumentacija koja je priložena u zahtjev iz 2017.godine), mogu predati Zahtjev za potporu na novom obrascu za 2018. godinu. Isti će se administrativno obrađivati s pravom prvenstva u odnosu na nove zahtjeve iz 2018. godine, s tim da će se takvi zahtjevi administrativno obrađivati abecednim redom u prvoj listi prioriteta.
 8. Korisnici potpore koji su realizirali predmetnu potporu 2016. i 2017. godine, mogu predati zahtjev i u 2018. godini u skladu sa uvjetima Javnog poziva, ali će biti razmatrani kao drugi na listi prioriteta odnosu na one koji u 2016. i 2017. godini nisu predali zahtjev. Nakon realizacije zahtjeva iz prve liste prioriteta, administrativno će se obrađivati zahtjevi iz druge liste prioriteta (i to abecednim redom).
 9. Zahtjevi korisnika koji se po prvi puta javljaju na Javni poziv u 2018. godini, grupiraju se kao lista prioriteta i administrativno će se obrađivati kronološkim redoslijedom zaprimanja zahtjeva za potporu.
 10. Zahtjev se podnosi jednom godišnje.

 

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Kopije ugovora o kupnji i/ili kopija računa operativnih troškova za uređenje imovinsko pravnih odnosa;
 2. Dokaz o plaćanju po računima/ugovorima;
 3. Rješenje porezne uprave o plaćanju poreza na promet nekretnina,
 4. Dokaz o plaćanju poreza na promet nekretnina,
 5. Kopija žiro računa/IBAN;
 6. Kopija rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 7. Kopija katastarskog plana za kupljene čestice;
 8. Izvod iz posjedovnog lista kupljene ili zamijenjene katastarske čestice;
 9. Izvod iz posjedovnog lista katastarske čestice koja graniči sa kupljenom/zamijenjenom česticom;
 10. ZK uložak okrupnjenog poljoprivrednog zemljišta;
 11. Izjava o potpori male vrijednosti.

Koprivničko – križevačka županija zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije, s ciljem što točnijeg utvrđivanja činjenica u odnosu na uvjete vezane za predmetni tekući projekt.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 21. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100043»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa za operativne troškove.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/18-01/43
URBROJ:2137/1-04/13-18-1
Koprivnica, 23.02. 2018. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.