Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – NN mreža -podzemni niskonaponski kabel KBNN iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV zona Vojarna(1213) – NN-izvodi Pošta, Elektra i Hotel

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/19-01/131
URBROJ: 2137/1-05/202-19-06
Križevci, 17.06.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – NN mreža -podzemni niskonaponski kabel KBNN iz trafostanice TS 10(20)/0,4 kV zona Vojarna(1213) – NN-izvodi Pošta, Elektra i Hotel

na katastarskim česticama kčbr. 1566, 1561, k.o. Križevci (KRIŽEVCI, Trg sv. Florijana).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 27.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.