Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižja državne ceste D41 (Ulica Petra Zrinskog, Koprivnička ulica) i lokalne ceste LC26067 (Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Ivana Gundulića)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/16-01/82
URBROJ: 2137/1-05/207-17-7
Križevci, 10.03.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta ,
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa raskrižja državne ceste D41 (Ulica Petra Zrinskog, Koprivnička ulica) i lokalne ceste LC26067 (Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Ivana Gundulića), L= 0,48km, 1. skupine,

na  k.č.br.1162/5, 1163/4, 1163/5, 1170/5, 1170/6, 1171/4, 1172/2, 1173/2, 1174/2, 1177/2, 1178/2, 1185/2, 1225, 1226/3, 1672/6, 1672/7, 1672/8, 1673/6, 1673/7, 1674/13, 1674/14, 2343/2, 2344, 2347/2, 2348/6, 13925/8, 13925/9, 14641/2, k.o. Križevci (Križevci, Ulica Petra Zrinskog, Koprivnička ulica, Ulica bana Josipa Jelačića, Ulica Ivana Gundulića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.03.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog Upravnog odjela u Križevcima, Ulica I.Z.Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.