Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – pješačka staza, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0004
Koprivnica, 15.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Općina Koprivnički Bregi , HR-48324 Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – pješačka staza, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 2059, 1959, 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 2061, 152/2, 152/1, 150/1, 149, 148, 2112 k.o. Koprivnički Bregi Koprivnički Bregi, Ulica M. Gupca.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.01.2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Općina Koprivnički Bregi, Trg kralja Tomislava bb.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.