Javni pozivi za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije naselja Novigrad Podravski, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000013
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0012
Koprivnica, 18.12.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – dogradnja kanalizacije naselja Novigrad Podravski, 2. skupine,

na k.č.br. 4606/1, 4625, 4621/1, 2449/6, 4631 i 4637 k.o. Novigrad Podravski, Novigrad Podravski, dijelovi naselja Novigrad Podravski (Komarnička ulica, Gornja ulica, Trg M. Gupca).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.01.2018 u 08:30 sati, na lokaciji – Općina Novigrad Podravski, Trg dr. F. Tuđmana 4, Novigrad Podravski.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.