Javnog poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000008
URBROJ: 2137/1-05/01-18-0006
Koprivnica, 14.02.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., ELEKTRA Koprivnica , HR-48000 Koprivnica, Ulica hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20)kV voda od TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 1” do TS 10(20)/0,4 kV “Botovo 2”, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 161/1, 638 i 226/3 sve k.o. Botovo, Botovo, Ulica prvomajska.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.02.2018 u 12:00 sati, na lokaciji – Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29, Drnje.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.