Javni pozivi – prostorno uređenje

Javni pozivi - prostorno uređenje / 28.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za uporabu građevine stambene namjene, skupina neodređena (lugarnica) na cijelim i dijelovima katastarskih čestica 579/1, 579/6, 576/3, 579/5, 576/2 i 576/1 sve k.o. Sokolovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.06.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostoro uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 21.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje otpadnih voda dijela Općine Rasinja – jugozapadni dio; na više katastarskih čestica k.o. Rasinja, k.o. Subotica Podravska i k.o. Bolfan

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 15.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija – građevinska dozvola za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta A “Mičetinac – odvojak Kenđelićev breg”

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 15.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine – rekonstrukcija nerazvrstane ceste – prilazna šumska cesta B – Bilogora Mičetinac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 13.05.2019.

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina) – IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U KRUGU PLINSKE STANICE MOLVE ISTOK, i za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) – REKONSTRUKCIJA ČVORA MOLVE ISTOK NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA “MOLVE”

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002 URBROJ: 2137/1-05/105-19-0012 Đurđevac, 03.05.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA – Industrija nafte d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 08.05.2019.

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013 URBROJ: 2137/1-05/107-19-0013 Đurđevac, 07.05.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan […]

Javni pozivi - prostorno uređenje / 03.05.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice zauporabu građevine javne i društvene namjene (vjerska ustanova), 2. skupine – crkva svetog Ladislava

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 16.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole zazahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Javni pozivi - prostorno uređenje / 12.04.2019.

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina), 2. skupine i zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevaćka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, (soba 5).