Natječaji za prijam u službu

Natječaji za prijam u službu / 13.11.2012.

Oglas za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.), pročelnik Službe ureda župana Koprivničko-križevačke županije raspisuje OGLAS za prijam službenika/ice u službu na određeno vrijeme
do povratka službenice sa porodiljnog dopusta