Javni pozivi i natječaji

Studeni 08

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja fekalne kanalizacije naselja Ferdinandovac sa uređajem za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda Ferdinandovac, SBR – 2.6000 ES

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Studeni 06

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata postavljanja kontrolno-mjerne postaje (PKMP Bilogora) na lokaciji Suha Katalena, nositelja zahvata HAKOM, Zagreb

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Studeni 06

Poziv na savjetovanje – Javna nabava radova rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Koprivničko-križevačka županija pokreće postupak javne nabave radova rekonstrukcije/adaptacije Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, u sklopu projekta POZDRAV- Poboljšanje primarne zdravstvene zaštite u Koprivničko-križevačkoj županiji (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.02.0010).

Listopad 31

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta „Piškornica“, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva..