Javni pozivi i natječaji

Listopad 31

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, skupina neodređena – Društveni dom Lepavina na novoformiranoj građevnoj čestici 1122/1 k.o. Botinovac

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.11.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križeavčke županije, Ulica A. Nemčića 5, Koprivnica, soba 46.

Listopad 31

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene – kuću na katastarskim česticama broj: dio 1269/3, dio 1269/4, dio 1269/2 i dio 1270/3 u k.o. Glogovac (Glogovac, Ulica Stjepana Radića 91)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.11.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Antuna Nemčića 5, Koprivnica, 1. kat, soba 44.

Listopad 28

Rješenje Prethodne ocjene za zahvat siječe stabala u Regionalnom parku Mura-Drava, k.o. Novačka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, 15/18 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Josip Subotičanec, Ulica Gustava Krkleca 16, 10000 Zagreb, u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu donosi

Listopad 22

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – FRIŠ d.o.o., za lokaciju gospodarenja otpadom Poslovna zona Cubinec, Grad Križevci

Pozivaju se stranke u postupku provjere okolnosti izdane dozvole i zmjena i dopuna dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom iz članka 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br: 94/13, 73/17 i 14/19, u daljnjem tekstu: Zakon), na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom društva FRIŠ d.o.o.

Listopad 03

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2019. godinu namijenjenih sufinanciranju programa/projekata udruga od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih sufinanciranju programa/projekata od općeg značaja za Koprivničko-križevačku županiju za 2019. godinu iz raspoloživih sredstava Proračuna Koprivničko-križevačke županije, u ukupnom iznosu od 70.000,00 kuna, a koja su u Proračunu za 2019. godinu raspoređena u: razdjel 002, glava 201, program 1045 na aktivnost A 100004 i A 100138.