Javni pozivi i natječaji

Srpanj 31

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.08.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

Srpanj 26

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju pješačke staze u Hlebinama – dionica 6, na katastarskim česticama br. 1034/4, 1034/2, 940/5, 940/4, 940/16, 940/17, 1034/1, 1032/13 k.o. Hlebine

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode KLASA: UP/I-361-03/19-01/000014 URBROJ: 2137/1-05/01-19-0005 Koprivnica, 26.07.2019. Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Hlebine, HR-48316 Đelekovec, Trg Ivana Generalića 1, Hlebine I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru […]

Srpanj 26

OPUO postupak izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda aglomeracije Sveti Ivan Žabno, nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Križevci

Objava  Informacije na stranicama voditelja postupka – MZOE: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-srpanj-kolovoz/5508 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode