Javni pozivi i natječaji

Svibanj 13

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – SUNČANA ELEKTRANA VIRJE snage 7-8 MWp u sklopu energetskog postrojenja CPS Molve, Općina Virje, nositelja zahvata INA Industrija nafte d.d., Zagreb

OPUO informacija INFORMACIJA o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš OPUO elaborat ELABORAT zaštite okoliša Postupak provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/opuo-4016/opuo-postupci-2019/opuo-2019-svibanj-lipanj/5476 Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

Svibanj 13

Lokacijska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (proizvodnja plina) – IZGRADNJA KOMPRESORSKE STANICE U KRUGU PLINSKE STANICE MOLVE ISTOK, i za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina) – REKONSTRUKCIJA ČVORA MOLVE ISTOK NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU UGLJIKOVODIKA “MOLVE”

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-350-05/19-01/000002 URBROJ: 2137/1-05/105-19-0012 Đurđevac, 03.05.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka INA – Industrija nafte d.d., HR-10000 Zagreb, Avenija V. Holjevca […]

Svibanj 09

Objava konačnih rezultata izbora nacionalnih manjina u Koprivničko-križevačkoj županiji

U skladu s člankom 39. točkom 10. i člankom 78. stavkom 3. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ 25/19.) Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije objavljuje odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina, odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina na razini Koprivničko-križevačke županije te u Gradu Koprivnici, Gradu Križevcima, Općini Hlebine, […]

Svibanj 08

Građevinska dozvola – KOMUNALIJE d.o.o. – zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – izgradnja sustava odvodnje i pročiščavanja sanitarno-fekalne otpadne vode naselja Sveta Ana

REPUBLIKA HRVATSKA Koprivničko-križevačka županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Ispostava Đurđevac KLASA: UP/I-361-03/19-01/000013 URBROJ: 2137/1-05/107-19-0013 Đurđevac, 07.05.2019. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor KOMUNALIJE d.o.o., HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61, OIB 80548869650, zastupan […]

Svibanj 06

Odluke o rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina, odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina

Županijsko izborno povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije objavljuje odluke o rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina, odnosno izbora predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Koprivnici, Gradu Križevcima, Općini Hlebine, Općini Peteranec, Općini Rasinja te Općini Sokolovac.