Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.03.2018.

Informacija o zahtjevu za OPUO postupak – građevina za intenzivni uzgoj svinja na k.č.br.4256, k.o. Virje, Općina Virje nositelja zahvata FILAGRO d.o.o., Zagreb

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema uputi u priloženoj Informaciji i OPUO Elaboratu zaštite okoliša koje prenosimo u privitku, a koji su objavljeni na službenim stranicama nadležnog Ministarstva http://puo.mzoip.hr/hr/opuo/opuo-postupci-2018.html.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 21.02.2018.

Informacija o zahtjevu za provođenje OPUO postupka – IZGRADNJA NASIPA SELNICA – DUBOVICA na području Koprivničko-križevačke (Općina Legrad) i Varaždinske županije, nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje nasipa Selnica – Dubovica.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.02.2018.

Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica

Javni pozivi i natječaji / 15.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javni pozivi i natječaji / 07.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje karting staze, kampa i pratećih poslovnih građevina u Općini Drnje nositelja zahvata KART GRUPA d.o.o., Koprivnica

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.