Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javni pozivi i natječaji / 15.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje nerazvrstane ceste NC 2 naselja Novačka u Općini Gola

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 15.02.2018.

Objava JAVNE RASPRAVE o Studiji o utjecaju na okoliš izmjene zahvata građevina za intenzivan uzgoj peradi SAMITA KOMERC d.o.o. s povećanjem kapaciteta za 60 000 koka nesilica u proizvodnom ciklusu u naselju Reka, Grad Koprivnica

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 26. veljače do 27. ožujka 2018. godine. Javni uvid u Studiju može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u službenim prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica

Javni pozivi i natječaji / 07.02.2018.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje karting staze, kampa i pratećih poslovnih građevina u Općini Drnje nositelja zahvata KART GRUPA d.o.o., Koprivnica

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Dozvole za gospodarenje otpadom / 05.01.2018.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – Izmjena i dopuna dozvole za gospodarenje otpadom – kompostana Herešin, k.o. Herešin, Grad Koprivnica, Komunalac d.o.o., Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije na temelju čl. 92. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 95. Zakona o općem i upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09 73/17), u postupku izdavanja izmjene i dopune dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o., Mosna 15, 48000 Koprivnica, OIB:41412434130, objavljuje poziv..

Odsjek za zaštitu okoliša i prirode / 15.12.2017.

Poziv na 2. konzultacije – određivanje konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Poziva se javnost i zainteresirana javnost te javno-pravna tijela koja su sudjelovala u dostavi dopuna sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije na konzultacije radi dopune i utvrđivanja konačnog sadržaja Strateške studije utjecaja Izmjena Prostornog plana na okoliš, ovisno o značaju problematike (otpad, HE, mineralne sirovine itd).

Dozvole za gospodarenje otpadom / 07.12.2017.

Poziv za uvid u Elaborat gospodarenja otpadom – proširenje na 4. plohu odlagališta “Piškornica”, Piškornica – sanacijsko odlagališta d.o.o., Koprivnički Ivanec

Trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, Matije Gupca 12, OIB:97160346104 podnijelo je zahtjev za izmjenu i dopunu dozvole za gospodarenje otpadom na lokaciji odlagališta „Piškornica” u Koprivničkom Ivancu, dopuna 4. plohom odlagališta te je uz zahtjev dostavilo Elaborat gospodarenja otpadom za skladištenje neopasnog otpada.