Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

Javne rasprave - okoliš i priroda / 20.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA OTPADA „Trema-Gmanje“ u Općini Sveti Ivan Žabno, k.o. Trema, nositelja zahvata OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO, Trg Karla Lukaša 11, Sveti Ivan Žabno

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti svoje mišljenje s obrazloženjem o potrebi provođenja PUO postupka u pisanom obliku na adresu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 prema Informaciji iz privitka. Detalje zahvata možete naći u Elaboratu zaštite okoliša koji prenosimo u privitku.

Javne rasprave - okoliš i priroda / 18.09.2017.

Informacija o zahtjevu OPUO postupka – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG CENTRA „PESKI“ u Đurđevcu, k.č.br. 4688/154, k.o. Đurđevac II, nositelja zahvata Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac

Nositelj zahvata, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Radnička 80, Đurđevac podnio je, temeljem članka 78. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 24.- 27. Uredbe o procijeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17), zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje reciklažnog centra „Peski“.

Javni pozivi i natječaji / 06.09.2017.

IV. Izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije – Poziv za dostavu zahtjeva za izradu Izmjena Plana te mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja Izmjena Plana na okoliš

Temeljem članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) pozivamo javno-pravna tijela na dostavu zahtjeva za izradu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana).

Javne rasprave - okoliš i priroda / 25.08.2017.

Obavijest o javnoj raspravi o Studiji utjecaja na okoliš – povećanje kapaciteta farme na ukupni kapacitet od 2 800 mjesta za tovljenike na k.č.br. 736/3, k.o. Raven, Grad Križevci, nositelja zahvata OPG Adriano Đuranec, Donji Dubovec

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se u periodu od 5. rujna do 5. listopada 2017. godine. Javni uvid u cjelokupnu dokumentaciju Studije može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od 8,00-14,00 sati u prostorijama Grada Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci.

Javni pozivi i natječaji / 10.08.2017.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom za izdravanje dozvole za gospodarenje otpadom – RONI METAL d.o.o., Zagreb

Pozivaju se stranke u postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, određene člankom 95. Zakona o održivom gospodarenju otpadom – podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole, vlasnik nekretnine za koju se izdaje dozvola, nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te jedinica lokalne samouprave na čijem se području obavlja djelatnost iz zahtjeva, na uvid u Elaborat gospodarenja otpadom, verzija 1. od datuma 31. srpnja 2017. godine, trgovačkog društva RONI METAL d.o.o.

Novosti / 13.07.2017.

Pozitivno očitovanje Ministarstva glede statusa Park-šume Borik

Nakon nedavno održanog radnog sastanka s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji je inicirala Koprivničko-križevačka županija na zahtjev Grada Đurđevca, a glede utvrđivanja statusa Park-šume Borik, od Ministarstva je stiglo pozitivno očitovanje.

Javni pozivi i natječaji / 05.07.2017.

Informacija o zahtjevu za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne građevine spremišta, nositelja zahvata OPG Goran Kostanjevec

Sukladno člancima 29. i 30. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13) i članka 10. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“ br. 146/14) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije informira zainteresiranu javnost o zaprimljenom zahtjevu za provođenje Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Javni pozivi i natječaji / 28.06.2017.

Rješenje Prethodne ocjene za ekološku mrežu zahvata izgradnje poljoprivredne farme za tov junadi (kapaciteta 200 UG) u Općini Sveti Ivan Žabno, nositelja zahvata OPG Marijana Stručić

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, temeljem članka 30. stavka 4. vezano uz članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine” br. 80/13, u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti prirode), a povodom zahtjeva nositelja zahvata OPG Marijana Stručić (OIB:59634446744), Trema Osuđevo 13, 48214 Sveti Ivan Žabno […]