Lokacijska dozvola

LOKACIJSKA DOZVOLA se izdaje za:

  1. eksploatacijsko polje, građenje rudarskih objekata i postrojenja koji su u funkciji izvođenja rudarskih radova, skladištenje ugljikovodika i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama
  2. određivanje novih vojnih lokacija i vojnih građevina
  3. zahvate u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju gradnju ne smatraju građenjem
  4. etapno i/ili fazno građenje građevine
  5. građenje na zemljištu, odnosno građevini za koje investitor nije riješio imovinskopravne odnose ili za koje je potrebno provesti postupak izvlaštenja.

ZAHTJEVU ZA IZDAVANJE LOKACIJSKE DOZVOLE prilaže se:

  1. tri primjerka idejnog projekta
  2. izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
  3. posebne uvjete i/ili dokaz da je podnio zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta ako isti nisu utvrđeni u roku propisanom ovim Zakonom
  4. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i
  5. potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru koji se prema posebnim propisima koji uređuju rudarstvo i gradnju ne smatraju rudarskim građevinama, odnosno građenjem, uz dokumente iz stavka 2. ovoga članka, podnositelj zahtjeva prilaže i dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole prema posebnom zakonu kojim se uređuje gradnja, odnosno dokaz da može provoditi zahvat u prostoru, ako se radi o zahvatu za koji je posebnim zakonom propisano tko ga može provoditi.