Informacija o OPUO postupku – o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Hrvatskih voda – Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, na temelju odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ br. 64/08) u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat  Hrvatskih voda –
Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja  zahvata na okoliš

su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17, nadalje:Uredba). Naime, za zahvate iz Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, obuhvaćene točkom 2.2. Kanali, nasipi  druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi obaloutvrdu na lijevoj obali rijeke Drave kod naselja Otočka radi sprječavanja napredovanja fluvijalne erozije prema vodoobrambenom nasipu Repaš-Botovo kojem prijeti klizanje pokosa nasipa te urušavanje.

Nositelj zahvata

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, Varaždin, Međimurska 26b

Lokacija zahvata

Lokacija zahvata nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji, u Općini Gola, na lijevoj inundaciji rijeke Drave kod Otočke, rkm 216,5, Općina Gola. Planirani zahvat je u području ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000014 Gornji tok Drave i Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR5000014 Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja) te na zaštićenom području prirode u kategoriji Regionalnog parka Mura-Drava.

Sažeti opis zahvata

Na lijevoj inundaciji rijeke Drave kod naselja Otočka (rkm 216,5, Općina Gola) dolazi do pojave erodiranja lijeve obale rijeke Drave. Iz geodetskih snimaka  vidljivo je da erozija obale izrazito napreduje prema postojećem vodoobrambenom nasipu Repaš-Botovo u periodu 2000. do 2016. godine koji postaje ugrožen. Nasip Repaš-Botovo štiti  naselja Repaš, Novačka, Gotalovo, Otočka i Gola od velikih voda rijeke Drave. Ovim zahvatom spriječilo bi se daljnje napredovanje erozije prema nasipu. Trenutna udaljenost erodirane obale je 100 m od nožice nasipa Repaš-Botovo. Duljina zahvata iznosi cca 150 m. Prva faza izvedbe obaloutvrde je izvođenje nožice od lomljenog kamena s nagibom pokosa 1:1,5. Nožicu je potrebno izvesti sukladno liniji postojeće obale. Slijedeća faza izvedbe obaloutvrde je škarpiranje obale i izvođenje nasipa  (filtra) od šljunka između nožice obaloutvrde i obale te formiranje pokosa u nagibu 1:2 na koji se kao završna faza izvodi obloga debljine 0,5 m od lomljenog kamena. Svi radovi na ugradnji lomljenog kamena izvode se bez veziva kao štosu beton i cement. Procijenjene količine  kamenog materijala kreću se između 2000 m3 do 2500 m3. Radovi se planiraju  izvoditi tijekom jeseni i zime, za vrijeme niskih vodostaja u trajanju od 10-15 radnih dana, a pomoću građevinskih strojeva – hidrauličkog bagera i kamionima za prijevoz kamenog i šljunčanog materijala. Planiraju se koristiti postojeći servisni putevi za dopremu kamenog i šljunčanog materijala. Za zahvat nisu planirana varijantna rješenja. Opis mogućih utjecaja zahvata na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata, kao i drugi detalji zahvata opisani su i slikovno prikazani u Elaboratu zaštite okoliša (izrađen od ovlaštenika Vitaprojekta d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, srpanj 2018.) objavljenom na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije uz ovu Informaciju pod naslovom „Informacija o OPUO postupku za zahvat Hrvatskih voda –  Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali rijeke Drave – Otočka rkm 216,5“ (https://kckzz.hr/category/prostorno-uredenje-i-zastita-okolisa/odsjek-za-zastitu-okolisa-i-prirode/javne-rasprave-okolis-i-priroda/).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativni utjecaj planiranog zahvata na područje njihove nadležnosti. Sukladno odredbama članka 27. Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” br. 80/13 i 15/18), u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provesti će se i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLS i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti prikupljenih tijekom informiranja javnosti u trajanju od 30 dana, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode donijeti će rješenje kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku: 

  1. Općina Gola, Ul. Mihovila Pavleka Miškine 1, 48 331 Gola,
  2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb,
  3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
  4. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Florijanski trg 4/II, 48000 Koprivnica.
  5. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na slijedeću adresu: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica A. Nemčića 5., 48000 Koprivnica u roku od 30 dana od dana objave ove Informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

U svrhu informiranja javnosti i zainteresirane javnosti Informacija se objavljuje na oglasnim pločama Županije i Općine Gola. Osim toga, Informacija i Elaborat zaštite okoliša se objavljuje na službenim internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr) gdje će biti objavljeno i rješenje ovog upravnog tijela doneseno tijekom predmetnog postupka.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I 351-03/18-01/1
URBROJ: 2137/1-05/03-18-2
Koprivnica, 13. kolovoza 2018.

Pročelnik:
Damir Petričević, mag.ing.aedif., v.r.